Granskning av svensk underrättelseverksamhet föreslås av Carl BildtRegeringen har beslutat att Carl Bildt ska utreda Sveriges underrättelseverksamhet. Det meddelas i en artikel på Svenska Dagbladets debattsidor. Carl Bildt, tidigare statsminister (M), blir nu särskild utredare och ska granska Sveriges underrättelseverksamhet.

Försvarsminister Pål Jonson (M) tillsammans med Mikael Oscarsson (KD) och Anna Starbrink (L), försvarspolitiska talespersoner för de andra regeringspartierna, skriver detta i artikeln. De påpekar att det försämrade omvärldsläget sätter högre krav på en god lägesbild av hot och risker för Sverige. Syftet med utredningen är att utifrån det säkerhetspolitiska läget bedöma behoven av underrättelser hos regeringen, myndigheter och andra aktörer inom Sveriges säkerhet.

Regeringsföreträdarna konstaterar att den senaste översynen av underrättelseverksamheten gjordes i slutet av 1990-talet och att säkerhetsläget har försämrats avsevärt sedan dess. För att kunna identifiera och agera mot allvarliga hot i tid behövs en väl fungerande underrättelseverksamhet.

Den aktuella översynen kommer att ha fokus på att beskriva den säkerhetspolitiska och tekniska utvecklingen för att kunna definiera behoven av underrättelser. Det handlar även om att fastställa vilka som bör vara mottagare av underrättelser och vilken samordning och analysförmåga som behövs för att tillgodose behoven.