Akuta sjukhusdonationer av njurar från avlidna i fokusSahlgrenska universitetssjukhuset planerar att genomföra försök där njurar från patienter som avlider på akuten kan användas för transplantationsändamål. Syftet är att förkorta väntetiden för personer som väntar på en njurtransplantation, vilket för närvarande kan ta upp till tre år. Idag kan donationer endast göras med organ från patienter inom intensivvården. Om även patienter från akutvården kan bli donatorer kan bristen på njurar minska. För att detta ska bli möjligt måste njurarna tas omhand på ett speciellt sätt och det krävs samtycke från patienternas anhöriga.

Sahlgrenska universitetssjukhuset planerar att genomföra försöken som en del av en studie. Hittills har endast den första delen av studien, det vill säga att ta hand om njurarna, fått godkännande från Överklagandenämnden för etikprövning. För att faktiskt transplantera njurarna till en annan patient krävs ytterligare godkännande från etikkommittén.

År 2022 genomfördes totalt 465 njurtransplantationer i Sverige, varav 99 var från levande donatorer. Väntetiden för njurtransplantation från avlidna donatorer är vanligtvis två till tre år.

Studien vid Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer att omfatta patienter som dödförklarats efter hjärtstopp på akutmottagningen, med närvarande anhöriga. Ansvariga läkare kommer att utbildas för att kunna diskutera donationsmöjligheter med anhöriga och samarbete kommer att ske med sjukhusets donationsansvariga. Njurarna kommer att tas omhand och genomgå en speciell behandling under sex till sju timmar. Njurarnas funktion kommer sedan att utvärderas av en extern expertpanel.

Källa: Dagens Medicin