Regeringen och SD förespråkar hälsofrämjande åtgärder för ökad användning av kärnkraft i SverigeKlimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) höll på torsdagen en pressträff tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) och näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD). Syftet med pressträffen var att diskutera den pågående satsningen på ny kärnkraft. För att modernisera lagstiftningen på området kommer nu Tidöpartierna att tillsätta en ny utredning i fyra delar.

Romina Pourmokhtari framhöll vikten av att skapa bättre förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige under de kommande 20 åren. För närvarande finns det sex reaktorer i drift på tre platser i landet – Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Regeringen har tidigare lämnat en proposition till riksdagen där man föreslår att förbudet mot att bygga reaktorer på nya platser än de befintliga ska tas bort, samt att begränsningen om maximalt tio reaktorer i drift samtidigt ska tas bort.

Utredningsarbetet kommer att fokusera på att se över lagarna och skapa ett teknikneutralt regelverk för att effektivisera prövningstiderna och underlätta för olika aktörer att bygga nya modulära och konventionella reaktorer på fler platser. Regeringen planerar att införa ett ”snabbspår” för kärnkraft i miljötillståndsprocessen. Utredningen kommer också att granska ansökningsavgiften som betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när en ny reaktor byggs. För närvarande ligger avgiften på 100 miljoner kronor för en reaktor som ersätter en gammal.

Energiminister Ebba Busch betonade behovet av att underlätta etablering av ny fossilfri och planerbar kärnkraft där det behövs, för att uppnå stabila och konkurrenskraftiga elpriser. Hon menade att det är svårt att se att det skulle kunna uppnås på annat sätt.

Utredningen kommer också att granska Sveriges kärnavfallprogram och slutförvaret samt de områden som omger kärnkraftanläggningar, kallade beredskapszoner.