Länsstyrelsen avslår tillstånd för solcellspark på Bjärehalvön


En planerad solcellsanläggning som skulle täcka tre hektar betesmark och producera el motsvarande årsförbrukningen för 230 villor har fått nej av länsstyrelsen. Anledningen är att markens värde som jordbruksmark bedöms väga tyngre än produktion av förnyelsebar el.

Länsstyrelsen anser även att alternativa platser för anläggningen borde ha undersökts, enligt ett pressmeddelande från Bjäre Kraft.

– Den gröna omställningen går inte tillräckligt fort, kommenterar Bjäre Krafts vd Alexander Jansson. Därför behövs alla bäckar små, där en solcellspark som denna är en del av det hela.

Beslut överklagas

Bjäre Kraft menar att marken även efter driftsättningen av anläggningen skulle kunna användas till bete och att kravet på att utreda alternativa platser inte står i proportion till anläggningens storlek.

Bjäre Kraft har överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Växjö och en dom förväntas komma kring årsskiftet.