Lärdomar från vårfloden i Tornedalen tas nu till vara


Årets vårflod medförde motsvarande mängd vatten som var svårt att förutsäga på grund av snösmältning och kraftigt regn. En utredning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu klarlagt händelsen.

Utredningen visar att konsekvenserna begränsades till materiella skador, men att det är viktigt att vara bättre förberedd för framtida översvämningar.

Överraskande vattensteg

Åsa Davidsson säger: ”Varningarna från SMHI och vädertjänsten på den finska sidan kom sent. När vattnet steg så mycket som det gjorde blev man överraskad. Exempelvis kan delning av data från ländernas olika mätpunkter vara stöd i prognosarbetet, så det vill vi förbättra.”

Länsstyrelsen framhåller också att det inte hölls någon regional samverkanskonferens mellan olika aktörer i samband med vårflodens framfart.

Åsa Davidsson tillägger: ”Dessutom dröjde det två dagar innan vi fick hjälp med skyddsmaterial som fraktades ända från Kristinehamn.”

I faktarutan markeras förbättringsåtgärder som utredningen rekommenderar för att klara av framtida översvämningar.