EU-lag med omtvistad status avgörande för svenska skogarEnligt den nya lagen som EU-parlamentet röstat ja till ska en stor del av Europas natur återställas. Det innebär att skador på livsmiljöer ska åtgärdas och utvecklingen för den biologiska mångfalden ska vändas. Enligt lagförslaget ska minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta omfattas av restaureringsåtgärder år 2030.

Världsnaturfonden (WWF) välkomnar lagen och menar att restaurering av naturen även bidrar till positiva effekter för klimatanpassning, ekonomi, hälsa och livsmedelssäkerhet. Men lagförslaget har mött kritik från branschföreträdare, som varnar för att begränsningar av markanvändning kan påverka skogs- och jordbruk negativt.

Enligt forskaren Johan Svensson behöver lagen inte innebära minskad avverkning, utan kan istället vara en möjlighet att fortsätta bedriva skogsbruk genom att anpassa skogen till ett förändrat klimat och använda andra metoder än kalhuggning i större utsträckning. Dock kan stora ytor skog behöva restaureras för att Sverige ska uppfylla lagens krav. Branschorganisationen Skogsindustrierna betonar vikten av att göra avvägningar mot andra samhällsmål, som sysselsättning och tillgång till förnybar råvara, när lagen implementeras.