Domstolen stoppar avverkning i Östersund för att skydda en starkt hotad fjäril art.


En avverkning på två hektar i Östersunds kommun anmäldes till Skogsstyrelsen av markägaren förra året.

Skogsstyrelsen godkände avverkningen med hänsyn till den naturvård som skulle genomföras. Då inget formellt beslut fattades, tilläts avverkningen att fortskrida.

Naturskyddsföreningen överklagade

Naturskyddsföreningen och Skydda skogen överklagade Skogsstyrelsens beslut och krävde att avverkningen stoppades med hänvisning till den starkt hotade fjärilen, Trolldruvemätaren.

Trolldruvemätaren, som är klassificerad som Starkt hotad (EN) enligt den svenska rödlistan, finns numera endast i några få områden i Västernorrlands och Jämtlands län.

Bakläxa för Skogsstyrelsen

Mark-och miljödomstolen beslutade att ge miljöorganisationerna rätt och kritisera Skogsstyrelsen för bristfällig analys av nödvändig naturvård.

Kalavverkning – ett påtagligt hot

Domstolen konstaterade att en kalavverkning i området utgör ett hot mot Trolldruvemätarens livsmiljö och att det finns en risk för skada på arten.

Markägarens naturhänsyn ansågs vara otillräcklig och vaag.

Bättre utredning behövs

Domstolen menade att skogen kan brukas med alternativa metoder och ökad naturhänsyn, men att en noggrannare utredning krävs.

Skogsstyrelsen återvänder nu ärendet för en ny utredning och avverkningen förbjuds tills dess att den är klar.