Tre av de kommunala byggprojekten som spräckte budgeten har granskats


Tydliga rutiner för investeringar och projektledning

Under en investeringsprocess som kan sträcka sig över flera år är det viktigt att ha tydliga rutiner för bedömning av kalkylpris och analys av investeringsbehov. Här följer några förslag på åtgärder:

  • Ta fram tydliga rutiner för bedömning av kalkylpris vid investeringar. Kalkylen behöver kontinuerligt uppdateras utifrån ny information.
  • Inför nyckeltal för att bättre kunna analysera och bedöma investeringsbehov, exempelvis projekt- och driftkostnad per grundskoleelev vid skolinvesteringar.
  • Inför rutiner och mallar för projektkalkyler vid bygg- och anläggningsprojekt. Dessa ska tydligt specificera vilka positioner som ska ingå, ansvarig för framtagning av kalkylen och presentation av den.
  • Implementera en rutin för hantering av ÄTOR för att säkerställa god kontroll och styrning. Koppla denna rutin till riktlinjer för bygg-, anläggnings- och underhållsprojekt samt tekniska nämndens delegationsordning.
  • Ta fram rutiner för kvalitetskontroller och redovisning av avvikelser i byggprojekt till projektets forum för beslut.
  • Kommunicera kontinuerligt om antagna, reviderade eller utrangerade styrdokument i organisationen.
  • Komplettera riktlinjerna för styrdokument med rutiner för systematisk uppföljning av efterlevnaden, inklusive metod, innehåll och rapportering.